Duyurular
Ana Sayfa / Dernek / Dernek Ana Tüzüğü

Dernek Ana Tüzüğü

DERNEĞİN ANA TÜZÜĞÜ

MADDE. 1- Derneğin Adı: İstanbul Artvin Şavşat İlçesi Dutlu Köyü Kalkındırma Kültür ve Turizm Derneği

MADDE 2- Derneğin Merkezi: İSTANBUL

MADDE 3- Derneğin amacı ve amacını gerçekleştirmek için sürdüreceği çalışma

Konuları ve çalışma biçimleri

Dernek amacını gerçekleştirebilmesi için aşağıda yazılı hususları yapar ve yerine getirir.

1- Dernek mensupları ile kültürel, ekonomik, sosyal, bilimsel, eğitsel yoldan aydınlatıcı çalışmalar yapmak, köylerin sorunlarını çözmek, köyler arasında yörenin kültürel özelikleri doğrultusunda istişarede bulunarak mensuplarının yaşam seviyesini geliştirmek.

2- İçme ve sulama suyundan mahrum olan bahsi geçen köylerine yaylamızla mevcut olup, eskiden sulama suyu olarak getirilen suların yeniden arklarının temizlenerek gereken yerlere borular konularak sulama suyu olarak getirmek bunu yapmak için devletten gerekli desteği sağlayarak projelendirilerek suyu getirilmesine çalışmak.

3- 17 yıldan beri Dutlu ve Sebzeli Köylerine içme suyu olarak devlet tarafından getirilmeye çalışılan suyun güzergahının yeniden projelendirilerek gerçekleştirilmesine çalışmak.

4- Köy içi yollarının ve yayla yollarının yaptırılması için girişimlerde bulunmak.

5- Mevcut ormanların tahribini önlemek için Orman İşletmesi ise işbirliği yapmak, erozyonu önlemeye çalışmak.

6- Ziraat teşkilatı ile işbirliği yaparak toprak tahlilleri yaptırmak, hangi toprağa nelerin ekileceğini ve nelerin dikileceğini bilimsel olarak tespit ettirmek, buna göre tarım yapmak, bitkilerin hastalıklarından korunmak için ilaçlanmanın verimi artırmak için gübrelemenin nasıl yapılacağının köylere uzmanlar getirerek halkı bilgilendirmeye çalışmak.

7- Kümes hayvancılığı, arıcılık, bağcılık ve sığır ırklarının ıslahlı ve yetiştirilen ürünlerin pazarlaması konularında seminerler, paneller düzenleyerek köylülerini bilgilendirmek.

8- Fakir öğrencilere burs sağlamak, okullara araç ve gereç temin etmek.

9- Beslenme, çocuk bakımı, bulaşıcı hastalıklar vs. gibi konularda ilgili uzmanlara konferans, söyleşiler düzenlemek. Maddi durumu iyi olmayan hastalara gerekli yardımlarda bulunmak

10- Köydeki tarihi eserleri restore ederek halkın ziyaretine açmak, yayla turizmini teşvik etmek, düzenlenen festivalin güzel olmasına katkıda bulunmak.

11- Sosyal etkinlikler ve faaliyetler düzenlemek ve katılmak.

12- Köy yollarının asfaltlama yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

13- Yukarıdaki çalışma konuları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermek için gazete, afiş, dergi, CD çıkarmak ve internet sitesi oluşturmak.

MADDE 4- DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarla getirilen kısıtlamalar sakladır.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.

Türkiye de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

MADDE 5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

1- Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

2- Yıllık üyelik aidatını ödemeyenler yazılı tebligattan sonra üst üste 2 yıl ödeme yapmayanların üyelikleri yönetim kurulu kararı ile düşürülür.

MADDE 6- ÜYELİK HAKLARI:

1- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.

2- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz, tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

3- Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye dernek malvarlığında hak iddia edemez.

4- Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacı gerçekleştirmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

5- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

6- Tüzel kişiler ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 7 – DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:

Derneğin zorunlu organları:

1- Genel kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim kurulundan oluşur.

Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernekler 4721 sayılı Medeni Kanunun 60. maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.

MADDE 8- GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI :

1- Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin1/5 nin yazılı isteği üzerine alağanüstü toplanır.

3- Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir mart ayı içerisinde yapılır.

4- Yönetim Kurulu, genel kurulu yazılı istem üzerine 1 ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9- ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek sureti ile toplantıya çağırılır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya 1.fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı 2 fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkü amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 10- TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katımı ile toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 11- TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 12- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek genel kurul toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük mülkü amirline yazılı olarak bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorunludur.

MADDE 13- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10 ü tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçimini yapmak

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibaresi,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi,

5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

7- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,

8- Derneğin feshinin görüşülmesi,

9- Derneğin şube açılmasına karar verilmesi,

10- Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 15- YÖNETİMKURULU TEŞKİLİ ve YETKİLERİ:

Yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir yada bir kaçına yetki vermek.

2- Yönetim Kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplantısında 1 başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve bir üye seçerler.

3- Genel kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak.

4- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

5- Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunların 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek.

6- 31/12 tarihi itibariyle derneğin 1 yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık genel beyannameyi ilk 4 ay içerisinde mülki amirliğine vermek.

7- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

MADDE 16- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI.

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmaları sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde genel kurulu toplamakta görevlendirir.

MADDE 17- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ:

Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda 1 başkan ve üyelerini belirler.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığının, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 18- GENEL KURUL TOPLANTISI ve ORGANLARA SEÇİLENLERİ

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Dernekler genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler.

MADDE 19- DERNEĞİN ŞUBESİ:

Derneğin şubesi yok.

MADDE 20- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:

Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 120 TL. olup bu miktar genel kurulca azaltılıp veya çoğaltılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkartılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

MADDE 21- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az 24 saat önce derneklere bildirilir.

Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 22- DERNEĞİN GELİRLERİ:

1- Üye aidatları

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanan gelirler.

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4- Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.

MADDE 24- DEFTER ve KAYITLAR:

Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500.000 TL. yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterlerin dernek müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

A ) İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler:

1- Üye kayıt defteri.

2- karar defteri,

3- Gelen giden evrak kayıt defteri,

4- İşletme hesabı defteri,

5- Demirbaş defteri,

6- Alında belgesi kayıt defteri,

B) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler:

1- Karar defteri,

2- Üye kayıt defteri,

3- Evrak kayıt Defteri,

4- Alındı belgesi kayıt defteri,

5- Yevmiye defteri, Büyük defter ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 25- DERNEĞİN GELİR ve GİDER BELGELERİ:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, gelir vergisi kanunun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ayni yardım teslim belgesi ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ayni bağış alındı belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler, yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

MADDE 26- ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI ve KONTROLU:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan alındı belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgeleri müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının 15 gün içinde basım evleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

MADDE 27- YETKİ BELGESİ:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek sureti ile yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının yetki belgelerini 1. fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna 1 hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

MADDE 28 – TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz malları satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilden itibaren 1 ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 29- TÜZÜĞÜN HANGİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür, buna göre;

Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi,

Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 u tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu takdirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğudur.

MADDE 30- DERNEĞİN FESHİ:

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi genel kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 31- DERNEĞİN FASFİYESİ:

Fesih edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitlerin en yakın Kızılay şubesine devredilir.

Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa yahut dernek Mahkeme kararı ile fesih edilmişse derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.

MADDE 32- DERNEĞİN LOKALİ:

Dernek lokali 5253 sayılı dernekler kanununun 26. maddesi gereğince mahallin en büyük mülki amirliğinden izin alınmak sureti ile açılır.

Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar oynanmaz.

YÖNETİM KURULU

Temel EVBAŞI Erdoğan ALTUN Hadibey ALTUN
Dernek Başkanı Başkan Yardımcısı Sekreter
Metin KARA Taner KISA
Asil ÜYE Asil ÜYE Asil ÜYE Asil ÜYE

 

 

Hakkında metin

Ayrıca Kontrol Edin

Kurucularımız

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir